سـوالات کنکور کارشناسی ارشـد سال 86

 

 

گروه فنی مهندسی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای
1251 مجموعه مهندسی برق دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1253 مجموعه مهندسی نفت دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1255 مجموعه مهندسی پلیمر دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1256 مجموعه مهندسی معماری كشتی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1257 مهندسی شیمی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1258 مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1259 مجموعه مهندسی صنایع دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1260 مهندسی صنایع دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1262 مدیریت در سوانح طبیعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1263 مهندسی عمران - نقشه برداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1264 مجموعه مهندسی عمران دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1267 مجموعه مهندسی مكانیك دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1268 مجموعه مهندسی معدن دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1272 مجموعه مهندسی مواد دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1273 مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری) دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1277 مجموعه مهندسی كامپیوتر دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1279 مجموعه مهندسی هوا فضا دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1283 مهندسی نساجی - تكنولوژی نساجی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1284 مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1285 مهندسی شیمی - بیوتكنولوژی -  داروسازی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1286 مهندسی پلیمر - صنایع رنگ دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1287 مهندسی طراحی محیط زیست دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1288 مدیریت نساجی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1289 مهندسی فرآوری و انتقال گاز دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1291 مهندسی مکاترونیک دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
گروه علوم انسانی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای
1101 مجموعه زبان و ادبیات فارسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1102 مجموعه علوم جغرافیایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1103 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1104 مجموعه زبانعربی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1105 مجموعه علوم اقتصادی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1107 مجموعه تاریخ دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1108 مجموعه علوم اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1109 فرهنگ و زبانهای باستانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1110 مجموعه زبانشناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1111 الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1112 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1113 الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و كلام اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1114 مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1115 الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل تسنن) دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1116 مجموعه فلسفه دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1117 مجموعه علوم تربیتی 1 دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1118 مجمـوعـه علـوم تربیتی 2 دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1119 علوم كتابداری و اطلاع رسانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1120 مجموعه زبان فرانسه دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1121 مجموعه زبان انگلیسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1122 مجموعه زبان روسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1123 مجموعه علوم تربیتی 3 دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1124 مجموعه زبان آلمانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1125 مجموعه مدیریت جهـانگردی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1126 مجموعه حقوق دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1127 مجموعه ایرانشناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1130 مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1132 باستان شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1133 مجموعه روان شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1134 حسابداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1137 مجموعه مطالعات زنان دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1139 مددكاری اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1140 پژوهش علوم اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1142 مجموعه مدیریت دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1146 مجموعه محیط زیست دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1148 مجموعه مدیـریت اجرایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1152 مجموعه مدرسی و معارف اسلامی (طلاب حوزه علمیه) دانلـود سـوالات کلید سـوالات
گروه علوم پایه
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای
1201 مجموعه زمین شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1202 مجموعه ژئوفیزیك و هواشناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1203 مجموعه شیمی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1204 مجموعه فیزیک دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1205 مجموعه فتونیک دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1206 مجموعه زیست شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1207 مجموعه آمار دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1208 مجموعه ریاضی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1209 علوم كامپیوتر دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1216 مجموعه زیست شناسی دریا دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1217 علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیك دریا دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1218 مجموعه تاریخ و فلسفه علم دانلـود سـوالات کلید سـوالات
گروه کشاورزی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای
1301 مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1302 مجموعه مهندسی کشاورزی آب دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1303 مجموعه مهندسی كشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1304 مهندسی كشاورزی - اقتصاد كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1305 مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1306 مهندسی كشاورزی - ترویج و آموزش كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1307 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1308 مهندسی كشاورزی - علوم خاك دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1309 مجموعه مهندسی كشاورزی دام و طیور دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1311 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1313 مهندسی كشاورزی - علوم و صنایع غذایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1314 مهندسی كشاورزی (حشره شناسی كشاورزی) دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1315 مهندسی كشاورزی - بیماری شناسی گیاهی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1317 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1319 مهندسی كشاورزی - مكانیك ماشینهای كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1320 هواشناسی كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1321 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1322 مهندسی كشاورزی - مكانیزاسیون كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1323 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1324 مهندسی كشاورزی - بیوتكنولوژی در كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1325 مهندسی كشاورزی - توسعه روستایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1326 مهندسی كشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1327 مدیریت كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
گروه هنر و معماری
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای
1350 برنامه ریزی شهری و منطقهای و مدیریت شهری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1351 طراحی شهری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1352 مجموعه معماری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1353 مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1357 كارگردانی ، سینما ، تولید سیما ، ادبیات نمایشی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1358 تصویر متحرك (انیمیشین) ، ارتباط تصویری ، تصویرسازی ، نقاشی ... دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1359 پژوهش هنر ، فلسفه هنر ، صنایع دستی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1360 مجمـوعـه مـوسیـقی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1361 مدیریت پروژه و ساخت ، تكنولوژی معماری ، انرژی معماری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
گروه علوم پزشکی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای
1404 پرستاری دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1405 بهداشت محیط دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1406 بهداشت حرفه ای دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1407 حشره شناسی پزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1408 فیزیوتراپی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1409 ویروس شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1410 مامایی (فقط خواهران) دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1411 ایمنی شناسی پزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1414 فیزیک پزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1415 آموزش بهداشت دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1416 فیزیولوژی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1417 آمار زیستی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1418 باکتری شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1419 خون شناسی (هماتولوژی) دانلـود سـوالات کلید سـوالات
1420 زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) دانلـود سـوالات کلید سـوالات