سـوالات کنکور کارشناسی ارشـد سال 92

 

 

گروه فنی مهندسی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای  
1251 مجموعه مهندسی برق دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1253 مجموعه مهندسی نفت دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1255 مجموعه مهندسی پلیمر دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1256 مجموعه مهندسی معماری كشتی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1257 مهندسی شیمی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1259 مجموعه مهندسی صنایع دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1260 مهندسی صنایع دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1262 مدیریت در سوانح طبیعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1263 مهندسی عمران - نقشه برداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1264 مجموعه مهندسی عمران دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1266 مجموعه دریانوردی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1267 مجموعه مهندسی مكانیك دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1268 مجموعه مهندسی معدن دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1272 مجموعه مهندسی مواد دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1273 مهندسی نـانـو مـواد (نانوفناوری) دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1277 مجموعه مهندسی كامپیوتر دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1279 مجموعه مهندسی هوا فضا دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1283 مهندسی نساجی - تكنولوژی نساجی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1284 مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1285 مهندسی شیمی - بیوتكنولوژی -  داروسازی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1286 مهندسی پلیمر - صنایع رنگ دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1287 مهندسی طراحی محیط زیست دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1288 مدیریت نساجی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1289 مهندسی فرآوری و انتقال گاز دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1293 مهندسی شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1294 مجموعه اینمی صنعتی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
گروه علوم انسانی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای  
1101 مجموعه زبان و ادبیات فارسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1102 مجموعه علوم جغرافیایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1103 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1104 مجموعه زبانعربی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1105 مجموعه علوم اقتصادی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1107 مجموعه تاریخ دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1108 مجموعه علوم اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1109 فرهنگ و زبانهای باستانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1110 مجموعه زبانشناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1111 الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1112 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1113 الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و كلام اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1114 مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1115 الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل تسنن) دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1116 مجموعه فلسفه دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1117 مجموعه علوم تربیتی 1 دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1118 مجموعه علوم تربیتی 2 دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1119 علوم كتابداری و اطلاع رسانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1120 مجموعه زبان فرانسه دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1121 مجموعه زبان انگلیسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1122 مجموعه زبان روسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1123 مجموعه علوم تربیتی 3 دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1124 مجموعه زبان آلمانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1125 مجموعه مدیریت جهـانگردی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1126 مجموعه حقوق دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1127 مجموعه ایرانشناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1129 زبان و ادبیات اردو دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1130 مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1131 مجموعـه مطالعات جهان دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1132 باستان شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1133 مجموعه روان شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1134 حسابداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1137 مجموعه مطالعات زنان دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1139 مددكاری اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1140 پژوهش علوم اجتماعی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1142 مجموعه مدیریت دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1146 مجموعه محیط زیست دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1148 مجموعه مدیـریت اجرایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1152 مجموعه مدرسی معارف اسلامی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
گروه علوم پایه
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای  
1201 مجموعه زمین شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1202 مجموعه ژئوفیزیك و هواشناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1203 مجموعه شیمی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1204 مجموعه فیزیک دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1205 مجموعه فوتونیك دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1206 مجموعه زیست شناسی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1207 مجموعه آمار دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1208 مجموعه ریاضی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1209 علوم كامپیوتر دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1213 زیست شناسی - علوم گیاهی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1214 زیست شناسی - علوم جانوری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1215 محیط زیست دریا دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1216 مجموعه زیست شناسی دریا دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1217 علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیك دریا دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1218 مجموعه تاریخ و فلسفه علم دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
گروه کشاورزی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای  
1301 مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1302 مجموعه مهندسی کشاورزی آب دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1303 مجموعه مهندسی كشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1304 مهندسی كشاورزی - اقتصاد كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1305 مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1306 مهندسی كشاورزی - ترویج و آموزش كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1307 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1308 مهندسی كشاورزی - علوم خاك دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1309 مجموعه مهندسی كشاورزی دام و طیور دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1310 مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1311 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1313 مهندسی كشاورزی - علوم و صنایع غذایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1314 مهندسی كشاورزی (حشره شناسی كشاورزی) دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1315 مهندسی كشاورزی - بیماری شناسی گیاهی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1317 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1319 مهندسی كشاورزی - مكانیك ماشینهای كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1321 مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1322 مهندسی كشاورزی - مكانیزاسیون كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1323 مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1324 مهندسی كشاورزی - بیوتكنولوژی در كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1325 مهندسی كشاورزی - توسعه روستایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1326 مهندسی كشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1327 مدیریت كشاورزی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
گروه هنر و معماری
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای  
1350 برنامه ریزی شهری و منطقهای و مدیریت شهری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1351 طراحی شهری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1352 مجموعه معماری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1353 مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1356 نمایش عروسکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1357 كارگردانی ، سینما ، تولید سیما ، ادبیات نمایشی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1358 تصویر متحرك (انیمیشین) ، ارتباط تصویری ، تصویرسازی ، نقاشی ... دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1359 پژوهش هنر ، فلسفه هنر ، صنایع دستی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1360 مجمـوعـه مـوسیـقی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1361 مجموعه هنرهای ساخت و معماری دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1362 طراحی صنعتی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1363 فرش دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
گروه علوم پزشکی
کد رشته نام رشته امتحانی دانلـود سـوالات پاسخ گزینه ای  
1501 انگل شناسی دامپزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1502 فیزیولوژی دامپزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1504 بافت شناسی دامپزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1505 باکتری شناسی دامپزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1506 ایمنی شناسی دامپزشکی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1507 بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی دانلـود سـوالات کلید سـوالات  
1508 بهداشت آبزیان دانلـود سـوالات کلید سـوالات