نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید

1-اگر صفتی به eختم شود در فرم تفضیلی فقط (r) و در فرم عالی (st) به آن اضافه می گردد.

مثال:

             عالی            تفضیلی              مطلق

 

بزرگ ترین largest بزرگ تر larger بزرگ large
شجاعترین bravest شجاع تر braver شجاع brave

 

2-چنانچه صفتی به  ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد حرف (y)در فرم تفضیلی و عالی تبدیل به (i) شده وسپس  (er) یا  (est) اضافه می گردد.مثال:

 

             عالی           تفضیلی             مطلق

 

خوشحال ترین happiest خوشحال تر happier خوشحال happy
ساده ترین easiest ساده تر easier ساده easy
خنده دار ترین funniest خنده دار تر funnier خنده دار funny

 

3-ولی اگر صفت به y ختم شود و قبل از  y یک حرف با صدا باشد، y تغییری نمی کند.

 

             عالی           تفضیلی             مطلق

 

محجوب ترین Coyest محجوب تر Coyer محجوب Coy
شوخ ترین Gayest     شوخ تر Gayer شوخ Gay

 

4- بعضی از صفات دو سیلابی er  و  est و برخی more و  most می گیرند و اینکه کدام er و  est و کدامیک  more و most  می گیرند قاعده صد در صد دقیقی در زبان انگلیسی در دست نیست ولی نکات مهم زیر در چندین کتاب خارجی زبان مطالعه و استخراج شده از نظرتان می گذرد.

5- صفات دو سیلابی که به حروف  (y-ow-le-er-ly)  ختم شوند از قاعده er  و    estپیروی می کنند.(البته y تبدیل به i می شود.) مثال:

 

             عالی            تفضیلی             مطلق

 

پاک ترین Holiest پاک تر Holier پاک Holy
باهوش ترین Cleverest باهوش تر Cleverer  باهوش Clever
شریف ترین Noblest شریف تر Nobler شریف Noble
باریک ترین Narrowest باریک تر Narrower باریک Narrow
زیبا ترین Prettiest زیباتر Prettier زیبا Pretty

 

6-صفاتی که به (ic-ous-re-ful) ختم شوند more و  most می گیرند.

 

             عالی            تفضیلی             مطلق

 

مفیدترین Most useful مفیدتر More useful مفید Useful
تاریک ترین Most obscure تاریک تر More obscure تاریک Obscure
مشهورترین Most famous مشهور تر More famous مشهور Famous
خنده دارترین Most comic خنده دار تر More comic خنده دار Comic

 

7- بعضی از صفات دو سیلابی به هر دو صورتی که گفته شد تفضیلی و عالی می شوند:

 

                 عالی               تفضیلی           مطلق

 

زیباترین Handsomest زیباتر Handsomer زیبا Handsome
زیباترین Most handsome زیباتر More handsome زیبا Handsome
بیرحمترین Cruellest بی رحم تر Crueller بی رحم Cruel
بیرحمترین Most cruel بی رحم تر More cruel بی رحم Cruel

 

8- چنانچه صفتی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف با صدا قرار داشته باشد و فشار در قسمت آخر کلمه باشد حرف آخر تکرار (دوبل) می گردد. مثال:

 

           عالی           تفضیلی              مطلق

 

گرم ترین Hottest گرم تر Hotter گرم Hot
چاق ترین Fattest چاق تر Fatter چاق Fat

 

صفات زیر بی قاعده هستند و باید آنها را حفظ کنید:

 

             عالی            تفضیلی            مطلق

 

بهترین The best بهتر Better خوب Good
بدترین The worst بدتر Worse بد Bad
مریض ترین The worst مریض تر Worse مریض ill
کمترین The least کمتر Less کم Little
زیادترین The most زیادتر More زیاد Much
زیادترین The most زیادتر More زیاد Many
دورترین The farthest دورتر Farther دور Far
بیشترین The furthest بیشتر Further زیاد Far

 

نکته:چنانچه  oldبرای انسان و اشیاء به کار رود صفت تفضیلی آن older و    oldestصفت عالی آن  است و چنانچه مختص اعضای خانواده باشدelderاز   eldestو استفاده می گردد. بنابراین elder و  eldest را نمی توان برای اشیاء به کار برد و بعد از آنها باید اسم قرار گیرد.

She is older than my brother.

او از برادرم مسن تر است.

Maryam is my elder sister.

مریم خواهر بزرگتر من است.

My elder uncle has gone to mashhad.

عموی بزرگترم به مشهد رفته است.

It is the oldest house in this area.

آن قدیمی ترین خانه در این محله است.

 

نکته مهم: کلمه (خیلی) قبل از صفت تفضیلی much می باشد و هرگز از        veryاستفاده نکنید.

This room is much bigger than that one.

این اتاق از آن یکی خیلی بزرگتر است.

 

بعد از کلمه than می توان از مصدر و یا مصدر بدون to  نیز استفاده نمود.مثال:

It is better to go with someone than to go alone.

It is better to go with someone than go than.

با یکی رفتن بهتراز تنها رفتن است.

 

صفات long  (طول)  wide (عریض)  deep (عمیق) high (مرتفع،بلند)  چنانچه با واحد اندازه گیری مانند feet، meter و  inch غیره همراه باشند، همیشه بعد از واحد به کار می روند.مثال:

 

The lake is 200 feet deep.

دریاچه 200 پا عمق دارد.

The room is 10 meters long.

این اتاق 10 متر طول دارد.

The mountain is 1700 high.