فرق  (little ,a little) و (a few, few)

little  و a little هر دو صفت کمی هستند و همیشه قبل از اسامی غیر قابل شمارش بکار می روند ولی مهمترین فرقی که بین این دو کلمه می باشد،این است که کلمه littleدر  معنی (خیلی کم) به جمله مفهومی منفی (negativeimplication) می دهد در حالی که a little  (مقدار کمی) به جمله مفهوم مثبت (positive implication) می دهد: مثال:

There is little water in the glass.

توی لیوان آب خیلی خیلی کم وجود دارد.(قابل ملاحظه نیست یعنی نمی توان از آن استفاده کرد.)

There is a little water in the glass.

در داخل لیوان مقداری کمی موجود است.(قابل ملاحظه،یعنی می توان از آن استفاده کرد.)

*همانطوریکه ملاحظه می کنید جمله ی اول دارای مفهومی منفی و حال آنکه جمله ی دوم دارای مفهوم مثبت است.

توجه:  a little در نقش قید نیز بکار می رود مثال:

لطفا کمی واضح تر صحبت کنید.

Please speak a little clearly.

A few, few                           

این دو کلمه صفت عددی نامعین هستند و همیشه قبل از اسمی بکار می  روند که قابل شمارش و جمع باشند کلمه fewبه جمله مفهوم منفی می دهد در حالیکه   afewدارای مفهوم مثبت است.

مثلا در یک کلاس بیست نفری که معمولا باید دانش جویان آن در کلاس حاضر باشند اگر کسی سوال کند چند نفر در کلاس هستند ممکن است سه پاسخ داشته باشیم:

1-There are few students absent today.

تعداد بسیار بسیار کمی دانشجو امروز غائب هستند.(مفهوم جمله منفی است.)

این جمله نشان می دهد که تعداد دانشجویان غائب حداکثر سه نفر بیشتر نیست.

2-There are a few students absent today.

تعدادی دانشجو امروز غائب هستند.(مفهوم جمله مثبت است.)

این جمله نشان می دهد که تعداد دانشجویان قابل ملاحظه می باشد.

فی المثل از بیست نفر حداقل هفت نفر در کلاس غائب هستند.

3-There are many students absent today.

در کلاس دانشجویان زیادی غائب هستند.

*چنانچه قبل از کلماتlittle   وfew ازvery یاtoo استفاده کنیم.مقدار و تعداد را بی نهایت جلوه داده ایم.مثال:

I have very little time.

من بی نهایت وقت کم دارم.(تقریبا وقت ندارم.)

Too few people came to the party.

افراد بسیار بسیار به جشن آمده اند.

توجه:اگر در جمله کلمه only  وجود داشته باشد با توجه به اسم بکار رفته در جمله از a few  و   a littleاستفاده می گردد.مثال:

There are only a few students absent.

فقط چند نفر دانشجو غائب هستند.