منتخب سـوالات  استعداد تحصیلی کتاب 2000  تست

 

 

 

فصل 1 - حل مساله
فصل 2 - کفایت داده
فصل 3 - استدلال منطقی
فصل 4 - درک مطلب
فصل 5 - تصحیح جملات

 

تستهای بالا تنهای قسمتی از کتاب 2000 تست میباشد

جهت خرید کتاب به وب سایت انتشارات نگاه دانش مراجعه نمایید