سـوالات  استعداد تحصیلی آزمـون دکتـری + پاسـخ تشریحی

 

 

 

  گروه فنی مهندسی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه علوم انسانی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه علوم پایه سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه کشاورزی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه هنـر سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه زبانهای خارجی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه تربیت بدنی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه دامپزشکی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
  گروه علوم پزشکی سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95