تحليل کنکور کارشناسی ارشـد 91 الي 95

 

 

عنوان و ضرايب دروس کنکور کارشناسی ارشـد

 

 

ظرفيت پذيرش کنکورکارشناسی ارشـد 94 و 95

 

 

معرفي مهمترين منابع کنکور کارشناسی ارشـد

 

 

تحليل کنکور کارشناسی ارشـد 91 الي 95

 

 • گروه فنی مهندسی
 • مهندسی بــرق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی صـنایع
 • مـهندسی مـواد
 • مهندسی عـمران
 • مهندسی پـلیـمر
 • مهندسی شیـمی
 • مهندسی بیوتکنولوژی
 • فنـاوری اطلاعات
 • نقشـه بـرداری
 • مهندسی نــفــت
 • مهندسی مـعــدن
 • مهندسی هـوافـضا
 • مهندسی ابزار دقیق
 • مهندسی مـعماری کـشتی
 • فـرآوری و انـتـقـال گاز
 • مهـندسی نانو فـناوری
 • گروه علوم انسانی
 • مجموعه مدیریت
 • مجموعه مدیریت اجرایی
 • مجـموعه حقوق
 • روانشـناسی 1 و 2
 • زبـان انـگلیسی
 • حـسـابـداری
 • مـطالعات زنـان
 • علوم تربیتی 1 و 2
 • عـلوم اقتـصادی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مجموعه تـــاریـــخ
 • تـربـیت بـدنی
 • زبان و ادبـیات فارسی
 • عـلوم سیـاسی
 • علوم اجـتماعی
 • علوم جغرافیایی
 • الهـیات و معارف اسلامی
 • عـلوم ارتباطات اجتماعی
 • ایـران شـناسی
 • گروه علوم پایه
 • مجموعه ریــاضی
 • مـجموعـه فیـزیک
 • مـجموعـه شیـمـی
 • زیست شناسی گیاهی
 • زیست شناسی جانوری
 • مجموعه زیست شناسی
 • مجموعه آمار
 • مجموعه فوتـونـیک
 • ژئـوفـیزیک و هواشناسی
 • علـوم زمیـن شناسی
 • علوم کامپیوتر
 • اقیانوس شناسی
 • گروه کشاورزی
 • علـوم خــاک
 • عـلوم باغـبانی
 • علوم دام و طـیــور
 • مهندسی کشاورزی آب
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • علوم و صـنایع غـذایی
 • مکانیک بیوسیستم
 • زراعت و اصـلاح نبـاتات
 • بـیوتـکنولوژی کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 • گروه هنـر و معمـاری
 • مهندسی معماری
 • طراحـی شـهری
 • برنامه ریزی شهری
 • هنرهای تصویری
 • هنرهای پژوهشی
 • هنر ساخت و معماری

 

 

تستهـا و جـزواتـ رشتـه مدیریتـ

 • زبان عمومی
 • روش تحقیق
 • اقتصاد کلان
 • دانش مسائل روز
 • زبان تخصصی
 • آمار و احتمالات
 • منابع انسانی
 • زبان فارسی
 • ریاضی mba
 • ریاضی مدیریت
 • مدیریت بازاریابی
 • مالیه و بودجه
 • حسابداری مالی
 • ریسک و سرمایه
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی